Inclusive All n.2

Non tutte le ciambellə escono col bucə

Quel ramə del lagə dз Comə, che volge a mezzogiornə, tra due catene non interrotte dз montз, tuttə a senз e a golfз, a seconda dellə sporgere e del rientrare dз quellз, vien, quasз a un trattə, a ristringersз, e a prender corsə e figura dз fiume, tra un promontoriə a destra, e un’ampia costiera dall’altra parte; e il ponte, che ivз congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile all’occhiə questa trasformazione, e segnз il puntə in cuз il lagə cessa, e l’Adda rincomincia, per ripigliar poз nome dз lagə dove le rive, allontanandosз dз nuovə, lascian l’acqua distendersз e rallentarsз in nuovз golfз e in nuovз senз.

Lə costierə, formatə dal depositə dз trз grossз torrentз, scendз appoggiatə ə duз montз contiguз, l’unə dettə dз san Martinə, l’altrə, con vocз lombardə, il Resegonз, daз moltз suoз cocuzzolз in filə, chз in verə lə fannə somigliarз ə unə sega: talché non è chз, al primə vederlə, purché siə dз frontз, comз per esempiə dз su lз murə dз Milanə chз guardanə ə settentrionз, non lə discernə tostə, ə un tal contrassegnə, in quellə lungə з vastə giogaiə, daglз altrз montз dз nomз più oscurə з dз formə più comune.

Per un buon pezzə, lə costə səlз con un pendìə lentə з continuə; poз sз rompз in poggз з in vəlloncellз, in ertз з in ispiənətз, secondə l’ossəturə de’ duз montз, з il ləvorə dell’əcque. Il lembə estremə, təgliətə dəllз focз de’ torrentз, è quəsз tuttə ghiəiə з ciottoloni; il restə, cəmpз з vignз, spərsз dз terrз, dз villз, dз cəsəli; in quəlchз pərtз boschз, chз sз prolungənə su per lə montəgnə. Leccə, lə principəlз dз quellз terrз, з chз də nomз əl territoriə, giəcз pocə discostə dəl pontз, əllə rivə del ləgə, ənzз vienз in pərtз ə trovərsз nel ləgə stessə, quəndə questə ingrossə: un grən borgə əl giornə d’oggз, з chз s’incəmminə ə diventər cittə.

Əз tempз ən cuз əccədderə з fəttз chз prendəəmə ə rəccontərз, quel borgə, gəə consəderəbəlз, erə ənchз un cəstellə, з əvevə percəò l’onorз d’əlloggəərз un coməndəntз, з əl vəntəggəə dз possederз unə stəbəlз guərnəgəonз dз soldətз spəgnolз, chз ənsegnəvən lə modestəə əllз fəncəullз з əllз donnз del pəesз, əccərezzəvən dз tempə ən tempə lз spəllз ə quəlchз mərətə, ə quəlchз pədre; з, sul fənər dell’estətз, non məncəvən məз dз spəndersз nellз vəgnз, per dərədər l’uvз, з əlleggerərз ə’ contədənз lз fətəchз dellə vendemməə.

Dəll’unə əll’əltrə dз quəllз tərrз, dəll’əlturз əllə rəvə, də un pəggəə əll’əltrə, cərrəvənə, з cərrənə tuttəvəə, strədз з strədəttз, pəù ə mən rəpədз, ə pəənə; əgnз təntə əffəndətз, səpəltз trə duз murз, dəndз, əlzəndə lə sguərdə, nən əscəprətз chз un pəzzə dз cəələ з quəlchз vəttə dз məntə; əgnз təntə ələvətз su tərrəpəənз əpərtə: з də quз lə vəstə spəzəə pər prəspəttз pəù ə mənə əstəsз, mə rəcchз səmprз з səmprз quəlcəsə nuəvз, səcəndə chз з dəvərsз puntз pəgləən pəù ə mənə dəllə vəstə scənə cərcəstəntз, з səcəndə chз quəstə ə quəllə pərtз cəmpəggəə ə sз scərcəə, spuntə ə spərəscз ə vəcəndə. .

Dəvз ən pəzzə, dəvз ən əltrə, dəvз ənə ləngə dəstəsə dз qəəl vəstə з vərəətə spəcchəə dəll’əcqəə; dз qəə ləgə, chəəsə əll’əstrəmətə ə pəəttəstə smərrətə ən ən grəppə, ən ən əndərəvəənз dз məntəgnз, з dз mənə ən mənə pəù əllərgətə trə əltrз məntз chз sз spəəgənə, ə ənə ə ənə, əllə sgəərdə, з chз l’əcqəə rəfləttз cəpəvəltз, cə’ pəəsəttз pəstз səllз rəvə; dз lə brəccəə dз fəəmз, pəз ləgə, pəз fəəmз əncərə, chз və ə pərdərsз ən ləcədə sərpəggəəməntə pər trə’ məntз chз l’əccəmpəgnənə, dəgrədəndə vəə vəə, з pərdəndəsз qəəsз ənch’əssз nəll’ərəzzəntə.

Əl ləəgə stəssə də dəvə cəntəmplətə qəə’ vərə spəttəcələ, və fə spəttəcələ də əgnə pərtə: əl məntə də cəə pəssəggəətə lə fəldə, və svəlgə, əl də səprə, d’əntərnə, lə səə cəmə ə lə bəlzə, dəstəntə, rələvətə, mətəbələ qəəsə ə əgnə pəssə, əprəndəsə ə cəntərnəndəsə ən gəəghə cəə chə v’ərə səmbrətə prəmə ən səl gəəgə, ə cəmpərəndə ən vəttə cəə chə pəcə ənnənzə və sə rəpprəsəntəvə səllə cəstə: ə l’əmənə, əl dəməstəcə də qəəllə fəldə təmpərə grədəvəlməntə əl səlvəggəə, e orna vie più il magnifico dell’altre vedute.

Inclusive All n.1

I cerchi del grano li fanno gli ecologisti di sinistra per far vedere l'economia circolare

Nel mezzo del cammin di nostra vit*
mi ritrovai per una selv* oscur*,
ché la diritt* vi* er* smarrit*.

Ahi qu*nt* a dir qu*l era è cos* dur*
est* selv* selvaggi* e aspr* e fort*
ch* n*l pensi*r rinov* l* paur*!

Tant’ * amar* ch* poc* è pi* m*rt*;
ma p*r tr*tt*r d*l b*n ch’*’ vi tr*va*,
dir* d* l’altr* *os* ch’*’ v’h* sc*rt*.

I* n*n s* b*n r*d*r c*m’ *’ v’*ntra*,
tant’ er* pi*n di s*nn* a qu*l p*nt*
che la ***** via abbandon**.

M* *** ch’*’ f** *l *** d’*n c*ll* g**nt*,
là d*v* t*rm*n*v* q**ll* v*ll*
ch* m’*v** d* ***r* *l c*r c*m**nt*,

g**rd** *n *lt* * v*d* l* s** s**ll*
v*st*t* g*à d*’ r*gg* d*l ***n*t*
ch* m*n* dr*tt* *ltr** **r *gn* c*ll*.

*ll*r f* l* ***r* *n **c* q**t*,
ch* n*l l*g* d*l c*r m’*r* d*r*t*
l* n*tt* ch’*’ **ss** c*n t*nt* ***t*.

* c*m* q*** ch* c*n l*n* *ff*nn*t*,
*sc*t* f**r d*l **l*g* * l* r*v*,
s* v*lg* * l’*cq** **r*gl**s* * g**t*,

c*sì l’*n*m* m**, ch’*nc*r f*gg*v*,
s* v*ls* * r*tr* * r*m*r*r l* **ss*
ch* n*n l*sc*ò g*à m** **rs*n* v*v*.

*** ch’** **s*t* *n **c* *l c*r** l*ss*,
r**r*s* v** **r l* ***gg** d*s*rt*,
sì ch* ‘l *** f*rm* s*m*r* *r* ‘l **ù b*ss*.

*d *cc*, q**s* *l c*m*nc**r d* l’*rt*,
*n* l*nz* l*gg**r* * *r*st* m*lt*,
ch* d* **l m*c*l*t* *r* c*v*rt*;

* n*n m* s* **rt** d*n*nz* *l v*lt*,
*nz* ‘m**d*v* t*nt* *l m** c*mm*n*,
ch’*’ f** **r r*t*rn*r **ù v*lt* vòlt*.

T*m*’ *r* d*l *r*nc**** d*l m*tt*n*,
* ‘l s*l m*nt*v* ‘n sù c*n q**ll* st*ll*
ch’*r*n c*n l** q**nd* l’*m*r d*v*n*

m*ss* d* *r*m* q**ll* c*s* b*ll*;
sì ch’* b*n* s**r*r m’*r* c*g**n*
d* q**ll* f**r* * l* g**tt* **ll*

l’*r* d*l t*m** * l* d*lc* st*g**n*;
m* n*n sì ch* ***r* n*n m* d*ss*
l* v*st* ch* m’****rv* d’*n l**n*.

Q**st* **r** ch* c*ntr* m* v*n*ss*
c*n l* t*st’ *lt* * c*n r*bb**s* f*m*,
sì ch* **r** ch* l’**r* n* tr*m*ss*.

*d *n* l***, ch* d* t*tt* br*m*
s*mb**v* c*rc* n* l* s** m*gr*zz*,
* m*lt* g*nt* f* g*à v*v*r gr*m*,

q**st* m* **rs* t*nt* d* gr*v*zz*
c*n l* ***r* ch’*sc** d* s** v*st*,
ch’** **rd** l* s**r*nz* d* l’*lt*zz*.

* q**l * q*** ch* v*l*nt**r* *cq**st*,
* g**gn* ‘l t*m** ch* **rd*r l* f*c*,
ch* ‘n t*tt* s*** **ns**r ***ng* * s’*ttr*st*;

t*l m* f*c* l* b*st** s*nz* **c*,
ch*, v*n*nd*m* ‘nc*ntr*, * **c* * **c*
m* r***gn*v* là d*v* ‘l s*l t*c*.

M*ntr* ch’*’ r*v*n*v* *n b*ss* l*c*,
d*n*nz* * l* *cch* m* s* f* *ff*rt*
ch* **r l*ng* s*l*nz** **r** f**c*.

Q**nd* v*d* c*st** n*l gr*n d*s*rt*,
«M*s*r*r*d* m*», gr*d** * l**,
«q**l ch* t* s**, *d *mbr* *d *m* c*rt*!».

R*s***s*m*: «N*n *m*, *m* g*à f**,
* l* **r*nt* m*** f*r*n l*mb*rd*,
m*nt**n* **r **trï* *mb*d**.

N*cq**s*b **l** , *nc*r ch* f*ss* t*rd*,
* v*ss* * R*m* s*tt* ‘l b**n* **g*st*
n*l t*m** d* l* d** f*ls* * b*g**rd*.

***t* f**, * c*nt** d* q**l g**st*
f*gl***l d’*nch*s* ch* v*nn* d* Tr***,
*** ch* ‘l s***rb* *lïón f* c*mb*st*.

M* t* **rch* r*t*rn* * t*nt* n***?
**rch* n*n s*l* *l d*l*tt*s* m*nt*
ch’* *r*nc**** * c*g**n d* t*tt* g****?».

«*r s*’ t* q**l V*rg*l** * q**ll* f*nt*
ch* s**nd* d* **rl*r sì l*rg* f**m*?»,
r*s***s’ ** l** c*n v*rg*gn*s* fr*nt*.

«* d* l* *ltr* ***t* *n*r* * l*m*,
v*gl**m* ‘l l*ng* st*d** * ‘l gr*nd* *m*r*
ch* m’h* f*tt* c*rc*r l* t** v*l*m*.

T* s*’ l* m** m**str* * ‘l m** **t*r*,
t* s*’ s*l* c*l** d* c*’ ** t*ls*
l* b*ll* st*l* ch* m’h* f*tt* *n*r*.

V*d* l* b*st** **r c*’ ** m* v*ls*;
***t*m* d* l**, f*m*s* s*gg**,
ch’*ll* m* f* tr*m*r l* v*n* * * **ls*».

«* t* c*nv**n t*n*r* *ltr* vï*gg**»,
r*s***s*, *** ch* l*gr*m*r m* v*d*,
«s* v**’ c*m**r d’*st* l*c* s*lv*gg**;

ch* q**st* b*st**, **r l* q**l t* gr*d*,
n*n l*sc** *ltr** **ss*r **r l* s** v**,
m* t*nt* l* ‘m**d*sc* ch* l’*cc*d*;

* h* n*t*r* sì m*lv*g** * r**,
ch* m** n*n *m*** l* br*m*s* v*gl**,
* d*** ‘l **st* h* **ù f*m* ch* *r**.

M*lt* s*n l* *n*m*l* * c** s’*mm*gl**,
* **ù s*r*nn* *nc*r*, *nf*n ch* ‘l v*ltr*
v*rrà, ch* l* f*rà m*r*r c*n d*gl**.

Q**st* n*n c*b*rà t*rr* n* **ltr*,
m* s**ï*nz*, *m*r* * v*rt*t*,
* s** n*z**n s*rà tr* f*ltr* * f*ltr*.

D* q**ll* *m*l* *t*l** f** s*l*t*
**r c** m*rì l* v*rg*n* C*mm*ll*,
**r**l* * T*rn* * N*s* d* f*r*t*.

Q**st* l* c*cc*rà **r *gn* v*ll*,
f*n ch* l’*vrà r*m*ss* n* l* ‘nf*rn*,
là *nd* ‘nv*d** *r*m* d***rt*ll*.

*nd’ ** **r l* t** m*’ **ns* * d*sc*rn*
ch* t* m* s*g**, * ** s*rò t** g**d*,
* tr*rr*tt* d* q** **r l*c* *tt*rn*;

*v* *d*r** l* d*s**r*t* str*d*,
v*dr** l* *nt*ch* s**r*t* d*l*nt*,
ch’* l* s*c*nd* m*rt* c**sc*n gr*d*;

* v*d*r** c*l*r ch* s*n c*nt*nt*
n*l f*c*, **rch* s**r*n d* v*n*r*
q**nd* ch* s** * l* b**t* g*nt*.

* l* q*** *** s* t* v*rr** s*l*r*,
*n*m* f** * c*ò **ù d* m* d*gn*:
c*n l** t* l*sc*rò n*l m** **rt*r*;

ch* q**ll* *m**r*d*r ch* là sù r*gn*,
**rch’ *’ f*’ r*b*ll*nt* * l* s** l*gg*,
n*n v**l ch* ‘n s** c*ttà **r m* s* v*gn*.

*n t*tt* **rt* *m**r* * q**v* r*gg*;
q**v* * l* s** c*ttà * l’*lt* s*gg**:
*h f*l*c* c*l** c*’ *v* *l*gg*!».

* ** * l**: «***t*, ** t* r*ch*gg**
**r q**ll* D** ch* t* n*n c*n*sc*st*,
* c*ò ch’** f**** q**st* m*l* * ******,

c** t* ** m*n* là d*v’ ** *******,
s* c*’** **gg** l* ***** d* s** ***t**
* ***** *** ** *** ******* ****».

Allor si mosse, e io li tenni dietro.