Inclusive All n.3

Insieme a te non ci sto più / e guardo i cerchi nel grano laggiù...Unœ spëttrœ s’æggiræ për l’Ëürœpæ – lœ spëttrœ dël cœmünismœ. Tüttë lë pœtënzë dëllæ vëcchiæ Ëürœpæ si sœnœ ællëætë in ünæ sæntæ bættütæ di cæcciæ cœntrœ qüëstœ spëttrœ: pæpæ ë zær, Mëttërnich ë Güizœt, rædicæli fræncësi ë pœliziœtti tëdëschi.

Qüælë pærtitœ d’œppœsiziœnë nœn ë̀ stætœ tæcciætœ di cœmünismœ dæi süœi ævvërsæri di gœvërnœ; qüæl pærtitœ d’œppœsiziœnë nœn hæ rilænciætœ l’infæmæntë æccüsæ di cœmünismœ tæntœ sügli üœmini piǜ prœgrëditi dëll’œppœsiziœnë stëssæ, qüæntœ süi prœpri ævvërsæri rëæziœnæri?

Dæ qüëstœ fættœ scætüriscœnœ düë spëcië di cœnclüsiœni.

Il cœmünismœ ë̀ di giæ̀ ricœnœsciütœ cœmë pœtënzæ dæ tüttë lë pœtënzë ëürœpëë.

Ë` œrmæi tëmpœ chë i cœmünisti ëspœngænœ æpërtæmëntë in fæcciæ æ tüttœ il mœndœ il lœrœ mœdœ di vëdërë, i lœrœ fini, lë lœrœ tëndënzë, ë chë cœntræppœngænœ ællæ fævœlæ dëllœ spëttrœ dël cœmünismœ ün mænifëstœ dël pærtitœ stëssœ.

A qüëstœ scœpœ si sœnœ riüniti æ Lœndræ cœmünisti dëllë næziœnælitæ̀ piǜ divërsë ë hænnœ rëdættœ il sëgüëntë mænifëstœ chë viënë pübblicætœ in inglësë, fræncësë, tëdëscœ, itæliænœ, fiæmmingœ ë dænësë.

Inclusive All n.2

Non tutte le ciambellə escono col bucə

Quel ramə del lagə dз Comə, che volge a mezzogiornə, tra due catene non interrotte dз montз, tuttə a senз e a golfз, a seconda dellə sporgere e del rientrare dз quellз, vien, quasз a un trattə, a ristringersз, e a prender corsə e figura dз fiume, tra un promontoriə a destra, e un’ampia costiera dall’altra parte; e il ponte, che ivз congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile all’occhiə questa trasformazione, e segnз il puntə in cuз il lagə cessa, e l’Adda rincomincia, per ripigliar poз nome dз lagə dove le rive, allontanandosз dз nuovə, lascian l’acqua distendersз e rallentarsз in nuovз golfз e in nuovз senз.

Lə costierə, formatə dal depositə dз trз grossз torrentз, scendз appoggiatə ə duз montз contiguз, l’unə dettə dз san Martinə, l’altrə, con vocз lombardə, il Resegonз, daз moltз suoз cocuzzolз in filə, chз in verə lə fannə somigliarз ə unə sega: talché non è chз, al primə vederlə, purché siə dз frontз, comз per esempiə dз su lз murə dз Milanə chз guardanə ə settentrionз, non lə discernə tostə, ə un tal contrassegnə, in quellə lungə з vastə giogaiə, daglз altrз montз dз nomз più oscurə з dз formə più comune.

Per un buon pezzə, lə costə səlз con un pendìə lentə з continuə; poз sз rompз in poggз з in vəlloncellз, in ertз з in ispiənətз, secondə l’ossəturə de’ duз montз, з il ləvorə dell’əcque. Il lembə estremə, təgliətə dəllз focз de’ torrentз, è quəsз tuttə ghiəiə з ciottoloni; il restə, cəmpз з vignз, spərsз dз terrз, dз villз, dз cəsəli; in quəlchз pərtз boschз, chз sз prolungənə su per lə montəgnə. Leccə, lə principəlз dз quellз terrз, з chз də nomз əl territoriə, giəcз pocə discostə dəl pontз, əllə rivə del ləgə, ənzз vienз in pərtз ə trovərsз nel ləgə stessə, quəndə questə ingrossə: un grən borgə əl giornə d’oggз, з chз s’incəmminə ə diventər cittə.

Əз tempз ən cuз əccədderə з fəttз chз prendəəmə ə rəccontərз, quel borgə, gəə consəderəbəlз, erə ənchз un cəstellə, з əvevə percəò l’onorз d’əlloggəərз un coməndəntз, з əl vəntəggəə dз possederз unə stəbəlз guərnəgəonз dз soldətз spəgnolз, chз ənsegnəvən lə modestəə əllз fəncəullз з əllз donnз del pəesз, əccərezzəvən dз tempə ən tempə lз spəllз ə quəlchз mərətə, ə quəlchз pədre; з, sul fənər dell’estətз, non məncəvən məз dз spəndersз nellз vəgnз, per dərədər l’uvз, з əlleggerərз ə’ contədənз lз fətəchз dellə vendemməə.

Dəll’unə əll’əltrə dз quəllз tərrз, dəll’əlturз əllə rəvə, də un pəggəə əll’əltrə, cərrəvənə, з cərrənə tuttəvəə, strədз з strədəttз, pəù ə mən rəpədз, ə pəənə; əgnз təntə əffəndətз, səpəltз trə duз murз, dəndз, əlzəndə lə sguərdə, nən əscəprətз chз un pəzzə dз cəələ з quəlchз vəttə dз məntə; əgnз təntə ələvətз su tərrəpəənз əpərtə: з də quз lə vəstə spəzəə pər prəspəttз pəù ə mənə əstəsз, mə rəcchз səmprз з səmprз quəlcəsə nuəvз, səcəndə chз з dəvərsз puntз pəgləən pəù ə mənə dəllə vəstə scənə cərcəstəntз, з səcəndə chз quəstə ə quəllə pərtз cəmpəggəə ə sз scərcəə, spuntə ə spərəscз ə vəcəndə. .

Dəvз ən pəzzə, dəvз ən əltrə, dəvз ənə ləngə dəstəsə dз qəəl vəstə з vərəətə spəcchəə dəll’əcqəə; dз qəə ləgə, chəəsə əll’əstrəmətə ə pəəttəstə smərrətə ən ən grəppə, ən ən əndərəvəənз dз məntəgnз, з dз mənə ən mənə pəù əllərgətə trə əltrз məntз chз sз spəəgənə, ə ənə ə ənə, əllə sgəərdə, з chз l’əcqəə rəfləttз cəpəvəltз, cə’ pəəsəttз pəstз səllз rəvə; dз lə brəccəə dз fəəmз, pəз ləgə, pəз fəəmз əncərə, chз və ə pərdərsз ən ləcədə sərpəggəəməntə pər trə’ məntз chз l’əccəmpəgnənə, dəgrədəndə vəə vəə, з pərdəndəsз qəəsз ənch’əssз nəll’ərəzzəntə.

Əl ləəgə stəssə də dəvə cəntəmplətə qəə’ vərə spəttəcələ, və fə spəttəcələ də əgnə pərtə: əl məntə də cəə pəssəggəətə lə fəldə, və svəlgə, əl də səprə, d’əntərnə, lə səə cəmə ə lə bəlzə, dəstəntə, rələvətə, mətəbələ qəəsə ə əgnə pəssə, əprəndəsə ə cəntərnəndəsə ən gəəghə cəə chə v’ərə səmbrətə prəmə ən səl gəəgə, ə cəmpərəndə ən vəttə cəə chə pəcə ənnənzə və sə rəpprəsəntəvə səllə cəstə: ə l’əmənə, əl dəməstəcə də qəəllə fəldə təmpərə grədəvəlməntə əl səlvəggəə, e orna vie più il magnifico dell’altre vedute.

Inclusive All n.1

I cerchi del grano li fanno gli ecologisti di sinistra per far vedere l'economia circolare

Nel mezzo del cammin di nostra vit*
mi ritrovai per una selv* oscur*,
ché la diritt* vi* er* smarrit*.

Ahi qu*nt* a dir qu*l era è cos* dur*
est* selv* selvaggi* e aspr* e fort*
ch* n*l pensi*r rinov* l* paur*!

Tant’ * amar* ch* poc* è pi* m*rt*;
ma p*r tr*tt*r d*l b*n ch’*’ vi tr*va*,
dir* d* l’altr* *os* ch’*’ v’h* sc*rt*.

I* n*n s* b*n r*d*r c*m’ *’ v’*ntra*,
tant’ er* pi*n di s*nn* a qu*l p*nt*
che la ***** via abbandon**.

M* *** ch’*’ f** *l *** d’*n c*ll* g**nt*,
là d*v* t*rm*n*v* q**ll* v*ll*
ch* m’*v** d* ***r* *l c*r c*m**nt*,

g**rd** *n *lt* * v*d* l* s** s**ll*
v*st*t* g*à d*’ r*gg* d*l ***n*t*
ch* m*n* dr*tt* *ltr** **r *gn* c*ll*.

*ll*r f* l* ***r* *n **c* q**t*,
ch* n*l l*g* d*l c*r m’*r* d*r*t*
l* n*tt* ch’*’ **ss** c*n t*nt* ***t*.

* c*m* q*** ch* c*n l*n* *ff*nn*t*,
*sc*t* f**r d*l **l*g* * l* r*v*,
s* v*lg* * l’*cq** **r*gl**s* * g**t*,

c*sì l’*n*m* m**, ch’*nc*r f*gg*v*,
s* v*ls* * r*tr* * r*m*r*r l* **ss*
ch* n*n l*sc*ò g*à m** **rs*n* v*v*.

*** ch’** **s*t* *n **c* *l c*r** l*ss*,
r**r*s* v** **r l* ***gg** d*s*rt*,
sì ch* ‘l *** f*rm* s*m*r* *r* ‘l **ù b*ss*.

*d *cc*, q**s* *l c*m*nc**r d* l’*rt*,
*n* l*nz* l*gg**r* * *r*st* m*lt*,
ch* d* **l m*c*l*t* *r* c*v*rt*;

* n*n m* s* **rt** d*n*nz* *l v*lt*,
*nz* ‘m**d*v* t*nt* *l m** c*mm*n*,
ch’*’ f** **r r*t*rn*r **ù v*lt* vòlt*.

T*m*’ *r* d*l *r*nc**** d*l m*tt*n*,
* ‘l s*l m*nt*v* ‘n sù c*n q**ll* st*ll*
ch’*r*n c*n l** q**nd* l’*m*r d*v*n*

m*ss* d* *r*m* q**ll* c*s* b*ll*;
sì ch’* b*n* s**r*r m’*r* c*g**n*
d* q**ll* f**r* * l* g**tt* **ll*

l’*r* d*l t*m** * l* d*lc* st*g**n*;
m* n*n sì ch* ***r* n*n m* d*ss*
l* v*st* ch* m’****rv* d’*n l**n*.

Q**st* **r** ch* c*ntr* m* v*n*ss*
c*n l* t*st’ *lt* * c*n r*bb**s* f*m*,
sì ch* **r** ch* l’**r* n* tr*m*ss*.

*d *n* l***, ch* d* t*tt* br*m*
s*mb**v* c*rc* n* l* s** m*gr*zz*,
* m*lt* g*nt* f* g*à v*v*r gr*m*,

q**st* m* **rs* t*nt* d* gr*v*zz*
c*n l* ***r* ch’*sc** d* s** v*st*,
ch’** **rd** l* s**r*nz* d* l’*lt*zz*.

* q**l * q*** ch* v*l*nt**r* *cq**st*,
* g**gn* ‘l t*m** ch* **rd*r l* f*c*,
ch* ‘n t*tt* s*** **ns**r ***ng* * s’*ttr*st*;

t*l m* f*c* l* b*st** s*nz* **c*,
ch*, v*n*nd*m* ‘nc*ntr*, * **c* * **c*
m* r***gn*v* là d*v* ‘l s*l t*c*.

M*ntr* ch’*’ r*v*n*v* *n b*ss* l*c*,
d*n*nz* * l* *cch* m* s* f* *ff*rt*
ch* **r l*ng* s*l*nz** **r** f**c*.

Q**nd* v*d* c*st** n*l gr*n d*s*rt*,
«M*s*r*r*d* m*», gr*d** * l**,
«q**l ch* t* s**, *d *mbr* *d *m* c*rt*!».

R*s***s*m*: «N*n *m*, *m* g*à f**,
* l* **r*nt* m*** f*r*n l*mb*rd*,
m*nt**n* **r **trï* *mb*d**.

N*cq**s*b **l** , *nc*r ch* f*ss* t*rd*,
* v*ss* * R*m* s*tt* ‘l b**n* **g*st*
n*l t*m** d* l* d** f*ls* * b*g**rd*.

***t* f**, * c*nt** d* q**l g**st*
f*gl***l d’*nch*s* ch* v*nn* d* Tr***,
*** ch* ‘l s***rb* *lïón f* c*mb*st*.

M* t* **rch* r*t*rn* * t*nt* n***?
**rch* n*n s*l* *l d*l*tt*s* m*nt*
ch’* *r*nc**** * c*g**n d* t*tt* g****?».

«*r s*’ t* q**l V*rg*l** * q**ll* f*nt*
ch* s**nd* d* **rl*r sì l*rg* f**m*?»,
r*s***s’ ** l** c*n v*rg*gn*s* fr*nt*.

«* d* l* *ltr* ***t* *n*r* * l*m*,
v*gl**m* ‘l l*ng* st*d** * ‘l gr*nd* *m*r*
ch* m’h* f*tt* c*rc*r l* t** v*l*m*.

T* s*’ l* m** m**str* * ‘l m** **t*r*,
t* s*’ s*l* c*l** d* c*’ ** t*ls*
l* b*ll* st*l* ch* m’h* f*tt* *n*r*.

V*d* l* b*st** **r c*’ ** m* v*ls*;
***t*m* d* l**, f*m*s* s*gg**,
ch’*ll* m* f* tr*m*r l* v*n* * * **ls*».

«* t* c*nv**n t*n*r* *ltr* vï*gg**»,
r*s***s*, *** ch* l*gr*m*r m* v*d*,
«s* v**’ c*m**r d’*st* l*c* s*lv*gg**;

ch* q**st* b*st**, **r l* q**l t* gr*d*,
n*n l*sc** *ltr** **ss*r **r l* s** v**,
m* t*nt* l* ‘m**d*sc* ch* l’*cc*d*;

* h* n*t*r* sì m*lv*g** * r**,
ch* m** n*n *m*** l* br*m*s* v*gl**,
* d*** ‘l **st* h* **ù f*m* ch* *r**.

M*lt* s*n l* *n*m*l* * c** s’*mm*gl**,
* **ù s*r*nn* *nc*r*, *nf*n ch* ‘l v*ltr*
v*rrà, ch* l* f*rà m*r*r c*n d*gl**.

Q**st* n*n c*b*rà t*rr* n* **ltr*,
m* s**ï*nz*, *m*r* * v*rt*t*,
* s** n*z**n s*rà tr* f*ltr* * f*ltr*.

D* q**ll* *m*l* *t*l** f** s*l*t*
**r c** m*rì l* v*rg*n* C*mm*ll*,
**r**l* * T*rn* * N*s* d* f*r*t*.

Q**st* l* c*cc*rà **r *gn* v*ll*,
f*n ch* l’*vrà r*m*ss* n* l* ‘nf*rn*,
là *nd* ‘nv*d** *r*m* d***rt*ll*.

*nd’ ** **r l* t** m*’ **ns* * d*sc*rn*
ch* t* m* s*g**, * ** s*rò t** g**d*,
* tr*rr*tt* d* q** **r l*c* *tt*rn*;

*v* *d*r** l* d*s**r*t* str*d*,
v*dr** l* *nt*ch* s**r*t* d*l*nt*,
ch’* l* s*c*nd* m*rt* c**sc*n gr*d*;

* v*d*r** c*l*r ch* s*n c*nt*nt*
n*l f*c*, **rch* s**r*n d* v*n*r*
q**nd* ch* s** * l* b**t* g*nt*.

* l* q*** *** s* t* v*rr** s*l*r*,
*n*m* f** * c*ò **ù d* m* d*gn*:
c*n l** t* l*sc*rò n*l m** **rt*r*;

ch* q**ll* *m**r*d*r ch* là sù r*gn*,
**rch’ *’ f*’ r*b*ll*nt* * l* s** l*gg*,
n*n v**l ch* ‘n s** c*ttà **r m* s* v*gn*.

*n t*tt* **rt* *m**r* * q**v* r*gg*;
q**v* * l* s** c*ttà * l’*lt* s*gg**:
*h f*l*c* c*l** c*’ *v* *l*gg*!».

* ** * l**: «***t*, ** t* r*ch*gg**
**r q**ll* D** ch* t* n*n c*n*sc*st*,
* c*ò ch’** f**** q**st* m*l* * ******,

c** t* ** m*n* là d*v’ ** *******,
s* c*’** **gg** l* ***** d* s** ***t**
* ***** *** ** *** ******* ****».

Allor si mosse, e io li tenni dietro.