Inclusive All n.3

Insieme a te non ci sto più / e guardo i cerchi nel grano laggiù...Unœ spëttrœ s’æggiræ për l’Ëürœpæ – lœ spëttrœ dël cœmünismœ. Tüttë lë pœtënzë dëllæ vëcchiæ Ëürœpæ si sœnœ ællëætë in ünæ sæntæ bættütæ di cæcciæ cœntrœ qüëstœ spëttrœ: pæpæ ë zær, Mëttërnich ë Güizœt, rædicæli fræncësi ë pœliziœtti tëdëschi.

Qüælë pærtitœ d’œppœsiziœnë nœn ë̀ stætœ tæcciætœ di cœmünismœ dæi süœi ævvërsæri di gœvërnœ; qüæl pærtitœ d’œppœsiziœnë nœn hæ rilænciætœ l’infæmæntë æccüsæ di cœmünismœ tæntœ sügli üœmini piǜ prœgrëditi dëll’œppœsiziœnë stëssæ, qüæntœ süi prœpri ævvërsæri rëæziœnæri?

Dæ qüëstœ fættœ scætüriscœnœ düë spëcië di cœnclüsiœni.

Il cœmünismœ ë̀ di giæ̀ ricœnœsciütœ cœmë pœtënzæ dæ tüttë lë pœtënzë ëürœpëë.

Ë` œrmæi tëmpœ chë i cœmünisti ëspœngænœ æpërtæmëntë in fæcciæ æ tüttœ il mœndœ il lœrœ mœdœ di vëdërë, i lœrœ fini, lë lœrœ tëndënzë, ë chë cœntræppœngænœ ællæ fævœlæ dëllœ spëttrœ dël cœmünismœ ün mænifëstœ dël pærtitœ stëssœ.

A qüëstœ scœpœ si sœnœ riüniti æ Lœndræ cœmünisti dëllë næziœnælitæ̀ piǜ divërsë ë hænnœ rëdættœ il sëgüëntë mænifëstœ chë viënë pübblicætœ in inglësë, fræncësë, tëdëscœ, itæliænœ, fiæmmingœ ë dænësë.